Service Category: Increase

Czym jest terapia ręki?

Terapia ręki to program usprawniania funkcji grafomotorycznych – najbardziej złożonych sprawności ruchowych rąk. Osiągnięcie tej sprawności odbywa się według określonego wzorca. Podstawą jest ogólna sprawność ruchowa, która warunkuje osiągnięcie wyższych etapów sprawności motorycznych, w tym sprawności manualnych i grafomotorycznych. Rozwój motoryki małej, zwłaszcza w początkowych jej fazach, staje się miarą dojrzewania układu nerwowego. Zależności te pomiędzy nabywaniem przez dziecko nowych umiejętności a rozwojem ośrodkowego układu nerwowego często określane jest terminem rozwoju psychoruchowego. Zmiany w zakresie motoryki następują zgodnie z prawami rozwojowymi:

Tym samym, aby dziecko mogło opanować techniki pisarskie musi przede wszystkim mieć dobrą stabilizację tułowia i szyi, która umożliwia przyjęcie prawidłowej postawy przy biurku. Opanowanie tej sprawności świadczy o prawidłowej pracy mięśni tułowia. To stanowi bazę do tego, by rozpocząć pracę nad usprawnianiem kończyny górnej i w końcu dłoni.

img-02
img-01

Dla kogo terapia ręki?

Jeśli obserwują Państwo u dziecka:

Jak wygląda terapia ręki?

Terapia ręki uwzględniając skomplikowany wzorzec rozwoju i złożoność funkcji pisania oraz czynności manualnych, ma na celu dostarczenie dziecku takiej aktywności, która krok po kroku pozwoli mu co raz lepiej panować nad ręką, jak i co raz sprawniej się nią posługiwać, głównie w odniesieniu do funkcji pisania. Zajęcia we Wrocławiu prowadzone są w formie zabawy. Ćwiczenia dobrane są indywidualnie w zależności od potrzeb i sprawności każdego dziecka. Celem zajęć jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a co za tym idzie poprawa sprawność manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji, poziomu grafomotorycznego.

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.